Najčastejšie otázky

Často kladené otázky

Pre uľahčenie získania informácií ohľadom činnosti našej organizácie, sme pre vás pripravili zoznam najčastejšie kladených otázok. Tento zoznam je priebežne dopĺňaný.

 

 

 

 

 • Darovanie
 • Práca
 • Sponzorstvo
 • Daňové priznanie
 • Verejná zbierka
 • Transparentný účet a VS
 • Ako je zabezpečený odvoz darovaných vecí?
  Sme vďační darcom, ak môžu darované veci doviezť na koordinátorom dohodnuté miesto a čas. V prípade ak darca túto možnosť nemá, spojí sa s koordinátorom pomoci a on sa pokúsi dopravu zabezpečiť.
 • Čo všetko môžem darovať?
  Okrem finančných darov pre projekty pomoci či konkrétnych ľudí, môžete darovať našim chránencom aj potraviny, drogériu, oblečenie, obuv, či veci potrebné v domácnosti.
 • Dobrovoľník - koordinátor pomoci
  Naše OZ združuje chorých ľudí a matky chorých detí. Títo naši členovia sa dohodli na vzájomnej pomoci so zdielaním príspevkov - žiadostí o milodary. Dobrovoľník - koordinátor pomoci nie je zamestnanie .
 • Môžem sa stať sponzorom?
  Áno samozrejme, môžete sa stať ochráncom jednotlivca, rodinky, alebo sponzorom projektu Predobro. To znamená, že budete pravidelne prispievať a tým pomôžete ľuďom, ktorí to aktuálne potrebujú.
 • Ako je to so ziskom a zdaňovaním OZ?
  Naše OZ nevzniklo na vytváranie zisku . Združujeme chorých ľudí a mamičky chorých detí, ktorí si navzájom zdieľaju na sociálnych sieťach žiadosti o pomoc, milodary . Nemáme povinnosť podávať daňové priznanie nakoľko dary ktoré prídu jednotlivým prípadom , rozdelíme a odošleme . Kto nie je povinný podať daňové priznanie Podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov daňové priznanie nemusia podať daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, občianske združenia v tom prípade, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods.2 písm.b) zákona, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, len príjmy oslobodené od dane, registrované cirkevné a náboženské spoločnosti, ak majú príjmy len podľa § 13 ods.2 písm.a) zákona a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona. FAQ https://podpora.financnasprava.sk/938497-Kto-nie-je-povinn%C3%BD-poda%C5%A5-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie
 • Ako je to s Verejnými zbierkami?
  V našom OZ zatiaľ verejne zbierky nerobíme. Naša činnosť nespadá pod verejné zbierky !!! Za verejnú zbierku sa nepovažuje: zbierka konaná politickými stranami, spolkami, občianskymi združeniami a ďalšími spoločenskými organizáciami a združeniami medzi ich členmi vyberaním príspevkov, predajom známok, odznakov a podobných predmetov, ktorej výnos má byť použitý na plnenie ich úloh; zbierka konaná v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady, ktorých výnos je určený na podporu činnosti cirkvi a štátom uznaných náboženských spoločností; poskytovanie vecných darov a darov na konkrétnu činnosť organizátora zbierky; poskytovanie milodarov fyzickým osobám; poskytovanie podielu zo zaplatenej dane; poskytovanie príjmov z nadačného fondu; poskytovanie darov podľa Občianskeho zákonníka; dobrovoľné zbierky konané obcami; zbierky konané neinvestičnými fondmi. Zdroj https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/verejne-zbierky-po-novom-2.htm
 • Ako funguje náš Transparentný účet?
  Transparentný účet sme založili na to, aby si jednotlivé prípady pomoci mohli sami kontrolvať koľko im príde darov a od koho. V začiatkoch sme robili prevody darov priamo z transparentného účtu na účet obdarovaného, prípadu pomoci. Avšak voči obdarovaným sa strhlo doslova peklo. Jeden prípad musela riešiť aj polícia.

  Video Repotráž JOJ - Jankine šikanovanie na sociálnych sieťach

  Chránenci si želajú prevod z transparentného na podúčet, majú to zobrazené na svoji FB profiloch: • Prečo sú v inzerátoch , výzvach rôzne VS
  Ten kto podniká vie že VS slúži u podnikateľov na spárovanie faktúry a platby Okrem VS ( variabilný symbol ) ďalej podnikakatelia používajú aj KS ( konštatntný symbol ) a ŠS (špecifický symbol ) Naše OZ funguje na princípe vzájomnej pomoci a podľa VS vieme identifikovať kto chránencovi - prípadu pomoci pomohol zverejnením jeho výzvy alebo oslovením darcu , sponzora. V prípade osobných VS OZ vieme zasa identifikovať v ktorých novinách bol príbeh a číslom transparentného účtu uverejnený. Na identifikaciu komu je dar určený sa darca do poznámky pre príjemcu píše priamo meno obdarovaného. https://www.financnykompas.sk/financna-encyklopedia-pojmy/symboly-v-platobnom-styku"

Staňte sa koordinátorom pomoci